مشخصات محصول

کمپلکس آلی منگنز- گلایسین

ویژگی های فیزیکی منگنز-گلایسینیت
 • منگنز-گلایسینیت: سفید تا سرخ روشن، کاملاً روان، بدون گرد و غبار و میکروگرانول های بدون بو
 • مقدار مینرال: %23-20
 • مینرال کمپلکس شده: ضمانت بیش از %90
 • رطوبت باقی¬مانده: کمتر از %3
 • چگالی: kg/m31000-600
 • حلالیت: در آب بسیار محلول
 • زمان مجاز نگهداری: 24 ماه
 • بسته¬بندی: کیسه¬های 25 کیلویی
 • شماره کالا: 50351989
 
اهمیت منگنز برای:
 • بافت پیوندی: ساخت غضروف (مورد نیاز برای ساخت پرتوگلایکان؛ کمبود آن، استخوانی شدن درون غضرفی را تحت تاثیر قرار می دهد)؛ استخوان ها و مفاصل (شکل و طول غیر طبیعی استخوان، مرمت مفصل)
 •  سیستم تولید مثلی: تخمک گذاری غیرطبیعی و تحلیل بیضه ها، تاخیر در فحلی و آبستنی ضعیف
 • محافظت در برابر اکسیداسیون: منگنز سوپراکید دسموتاز (سبب مقاومت میتوکندری به اکسیداسیون می شود، منگنز کاتالاز پراکسیدها را از بین می برد)
 • مورد نیاز برای عملکرد مناسب آنزیم های دخیل در متابولیسم انرژی (متابولیسم لیپید و کربوهیدرات را از طریق پیروات کربوکسیلاز تحت تاثیر قرار می دهد)
 • ذخیره (محدود): کبد، اپیتلیوم دستگاه گوارش

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال