تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و مخمر وتعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در مکمل دام طیور و آبزیان، مواد اولیه و فراورده های غذایی از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی می باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی از چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استرلیزاسیون تشکیل شده است که با بهره گیری از کادر متخصص با بیش از ۱۰۰ نوع محیط کشت اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح زیر دارد:
  • کنترل میکروبی آب
  • کنترل میکروبی فراورده های کشاورزی، جیره غذایی و مکمل دام و طیور و آبزیان
  • کنترل میکروبی مواد اولیه
آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارتند از:
1- آزمون اشرشیا کلی
2- آزمون کلی فرم
3- آزمون انتروباکتریاسه
4- آزمون باسیلوس سرئوس
5- آزمون سالمونلا
6- شمارش کپک و مخمر
7- آزمون استاف اورئوس کوآگولاز مثبت
8- شمارش و جداسازی سودوموناس
9- شمارش کل میکرواورگانیسم ها در 30C 
 
 
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال