آزمایشگاه جوانه خراسان با هدف ارائه خدمات گسترده و دقیق تر اقدام به تجهیز آزمایشگاه با دستگاه های پیشرفته و مدرن نظیر   ICP-OES , HPLC،  دستگاه جذب اتمی، یون متر، اسپکتروفتومتر نموده است.
در این راستا موفق به انجام آزمون های ذیل گردیده است:
  • آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های محلول در چربی نظیر ویتامین های E،  D3،  A و K در مکمل و خوراک دام و طیور
  • آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های محلول در آب نظیر ویتامین های C ، B2 ، B1 ، نیاسین ، کالپان، B6 و B9 در مکمل ویتامینه و خوراک دام و طیور
  • اندازه گیری درصد خلوص داروهای دامپزشکی مانند کلرامفنیکل، کلروتتراسیکلین، اکسی تتراسایکلین، آمپرولیوم، فلورفنیکل، اتوپابات، کلوپیدول، دیکلازوریل، دانوفلوکساسین
  • اندازه گیری مقدار سرب، کادمیوم، مس، آهن، روی، قلع و آرسنیک در انواع مواد غذایی
 
 
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال