مشخصات محصول

ناتوگرین

پلی ساکارید های غیر نشاسته ای محلول در آب پلیمرهایی از منوساکاریدهایی هستند که از طریق پیوند گلیکوزیدی میان گروه همی استال یک قند با گروه هیدروکسیل قند بعدی به هم متصل می شوند. این ترکیبات در اغلب حیوانات به دلیل تولید ناکافی یا عدم ترشح آنزیم های تجزیه کننده آنها در دستگاه گوارش هضم نمی شوند.

هر چند ترکیبات زیادی در گروه SNSP قرار می گیرند اما سه نوع آنها در تغذیه طیور اهمیت دارند:

  • بتاگلوگان ها در جو
  • آرابینوزایلان ها در گندم
  • رافینوز موجود در سویا
حلالیت NSPها خصوصیت اصلی ضد تغذیه ای آنها است. این ترکیبات در آب، محلولهای بسیار چسبناکی تولید می کنند که این ویژگی بر عبور مواد هضمی و تداخل تمام مواد مغذی با آنزیم های موثر بر آنها تاثیر نامطلوبی دارد و به همین دلیل حلالیت و جذب بیشتر مواد مغذی کاهش می یابد. در این حالت با وجود افزایش زمان ماندگاری مواد هضمی در دستگاه گوارش، به دلیل افزایش چسبندگی (ویسکوزیته) احتمال برخورد آنزیم و سوبسترا کاهش می یابد و محیط مناسبی برای رشد پاتوژن ها فراهم می شود.امروزه آنزیم های تجزیه کننده SNSP در دسترس هستند و به آسانی به خوراک اضافه می شوند و بسیاری از این مشکلات را برطرف می کنند.
یکی از کارآمدترین آنزیم های تجزیه کننده SNSP ها، آنزیم ناتوگرین محصول شرکت BASF آلمان می باشد که بر پایه دو آنزیم اندو 1 و 4 بتاگلوکوناز ( 2500TXU/g) و اندو 1و 4 –بتا زایلاناز (5600TXU/g) است و برای جیره های دارای گندم، جو و سویا مناسب است.
 
 این مولتی آنزیم تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای دارای خصوصیات زیر می باشد:
  • مقاوم به حرارت
  • مناسب برای خوراک های پلت شده
  • بهبود ضریب تبدیل
  • بهبود بستر 
  • برقراری تعادل در ارزش غذایی

 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال