You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

مكمل دامي ويژه تليسه


ویژگی‌های منحصر به فرد * حاوی غلظت مناسبی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز تلیسه * حاوی مس به فرم آلی مزایای مصرف * تامين كننده احتياجات ويتامين و مواد معدني در تليسه‌ها * افزايش رشد و تسريع در رسيدن به اندازه بدنی مناسب جهت اولين تلقيح * بهبود راندمان توليد مثل در تليسه‌هاي تلقيح شده

ویژگی‌های منحصر به فرد
* حاوی غلظت مناسبی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز تلیسه
* حاوی مس به فرم آلی
مزایای مصرف
* تامين كننده احتياجات ويتامين و مواد معدني در تليسه‌ها
* افزايش رشد و تسريع در رسيدن به اندازه بدنی مناسب جهت اولين تلقيح
* بهبود راندمان توليد مثل در تليسه‌هاي تلقيح شده