You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

تقاضای گسترده بازار به استفاده از آنزیم فیتاز

نمودار رشد بازار جهانی آنزیم‌های خوراکی روند رو به رشدی از مصرف این آنزیم‌ها در آینده را نشان می‌دهد. دلیل آن به افزایش روز افزون مصرف رژیم غذایی حاوی گوشت سفید طی سالهای آینده به ویژه در کشورهای در حال توسعه نسبت دادند که درآمد مردم در این کشورها رو به افزایش است.
به گزارش دولت استرالیا، مصرف گوشت تا سال 2018 به 360 میلون تن در سال رسیده و همچنان رو به افزایش است.
با توجه به نمودار رشد مصرف گوشت، نیاز به تولید بیشتر و استفاده از افزودنی‌ها و در رأس آنها نیاز به مصرف آنزیم‌های خوراکی برای تغذیه دام و طیور رو به افزایش است.
با توجه به نوع ماده خوراکی، آنزیم‌های مورد استفاده در خوراک دام به عنوان افزودنی به چند گروه شامل کربوهیدازها، فیتازها، پلی ساکاریدازهای غیر نشاسته‌ای و پروتئازها هستند. آنزیم‌های فیتاز سهم بالایی از فروش در بازار را دارند زیرا فسفر در دانه غلات که بخش اصلی خوراک دام و طیور را تشکیل می دهد به صورت فسفر فیتاته و غیر قابل دسترس است و این آنزیم با افزایش قابلیت هضم فسفر و بهبود عملکرد تولید مثلی سبب بهبود راندمان خوراک می‌شود.
 
منبع خبر:  https://www.gminsights.com/industry-analysis/animal-feed-enzymes-market